ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ทดสอบออนไลน์
ตัวอย่างข้อสอบ

    MS Office 2003
            -  ประเภทข้อใหญ่ 
            -  ประเภทข้อย่อย
    MS Office 2010
            -  Word 2010
            -  Excel 2010
            -  PowerPoint 2010

เตรียมพร้อมก่อนสอบ
User :    
Password :    

Authenticate with PSU Passport

สำหรับเจ้าหน้าที่
ขั้นตอนการสมัครสอบ